اخبار دبیرستان اندیشه

کسب مقام قهرمانی

سایز متن

کسب مقام اول در رشته ی شنا توسط فربد خدمتگذار در مقطع شهرستانی