اخبار دبیرستان اندیشه

جلسه انجمن اولیا و مربیان

سایز متن

دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان به منظور انتخاب هیئت رئیسه در روز دوشنبه مورخه 09 / 08 / 1401 در محل دبیرستان با حضور منتخبین انتخابات و عوامل دبیرستان برگزار شد که در این جلسه اعضای هیئت رئیسه با اخذ بیشترین آرا به ترتیب ذیل انتخاب گردیده اند: 1 - مسعود غفوری به عنوان رئیس انجمن اولیا و مربیان دبیرستان 2 - غلامرضا خلیلی به عنوان نایب رئیس انجمن اولیا و مربیان دبیرستان 3 - منصور ولی پور به عنوان منشی و روابط انجمن اولیا و مربیان دبیرستان