اخبار دبیرستان اندیشه

کسب مقام قهرمانی

سایز متن

کسب مقام اول در رشته پارکور توسط محمد اسلامی در مقطع استانی