اخبار دبیرستان اندیشه

دیدار اولیا با دبیران

سایز متن

در طی این دیدار، والدین دانش آموزان هر پایه با دبیران مربوطه در مورد وضعیت تحصیلی فرزندشان مطلع گردیدند.