اخبار دبیرستان اندیشه

جلسه با نمایندگان کلاس ها

سایز متن

جلسه توجیهی پیرامون شرح وظایف مبصرین کلاس ، کمک مبصر و بهداشتیاران برگزار گردید.